MIETUNGSBEDINUNGEN - UDLEJNINGSBETINGELSER.


Rental conditions in Danish and English

UDLEJNINGSBETINGELSER FILLERHOF DANSK -

VED BESTILLING:

 • Gæster kan på nettet http://www.fillerhof.dk/ orientere sig om aktuelle priser og ledige pladser. Priser er anført i Euro for pågældende lejlighed pr døgn + pris for slutrengøring. I Vintertiden udlejes hele uger fra Lørdag til Lørdag.
 • Gæster modtager ved bestilling gæsteblad på Tysk eller Dansk som skal udfyldes. Der skal oplyses om:
  • Navn på kontaktperson – adresse – Pas nr. telefon & Mail.
  • Eksakte navne og om muligt fødselsdatoer på samtlige deltagere.
  • Vi anmelder jeres ankomst til de lokale turistbureauer og betaler ” ortstaxe

PRAKTISKE INFORMATIONER:

 • Gæster modtager efter bestilling en skriftlig bekræftelse – evt. pr. mail - sammen med praktiske oplysninger om turen. Herunder alt praktisk if. opholdet - rengøring - nøgler – ski udlejning - priser på liftkort – seværdigheder - mv.

BETALINGSBETINGELSER:

 • Senest 5 dage efter bestilling betales depositum svarende til 150 Euro / eller 1125 D.kr. Større grupper 300 euro.

Ved betaling af depositum bekræfter rejsedeltageren at have læst og accepteret de for den bestilte rejse relevante vilkår og bestemmelser.

 • Restbeløbet - betales 1 december før sæson start. Ved bestillinger efter 1 december betales hele beløbet senest 7 dg efter bestilling. Forfald dato fremgår af Regning ordrebekræftelsen.
 • Eventuelle bangebyrer er udlejer uvedkommende.
 • Ved misligholdelse af betalingsbetingelserne kan rejseudbyder sælge rejsen til anden side.

Vigtigt :
Husk ved enhver indbetaling at oplyse booking nummer og navn.

 • Der vil blive fremsendt faktura efterfølgende som samtidig er ordrebekræftelse, såfremt stedets effekter og ejendele eks nøgler mangler - eller hvis effekter er ødelagt - bortset fra en vurdering om almen slitage. Hvis nøgler bortkommer, betales 750 kr. eller 100 Euro , da hele nøglesystemet skal omkodes.
 • Af regning fremgår Rejsens totale pris er beregnet anvendelse af hele lejligheden samt for beregnet slutrengøring , bytax & sengetøj.
 • Alle særlige aftaler mellem Fillerhof og kunden skal være bekræftet via mail for at være gyldige. Rejsens pris omfatter ikke sygeafbestillingsbeskyttelse.
 • Bestilling og betaling er bindende for de tilmeldte personer.

Betaling & Afbestilling:

1. Alle reservationer foretaget før 1 August før ski start skal betales senest 1 August.
Deposita for Ordre bestilt efter 1 August skal betales senest 5 dg efter bestilling. Der betales  150 Euro pr lejlighed der bestilles. Dette beløb refunderes ikke ved efterfølgende aflysninger.

2. Restbeløbet - betales 1 december før sæson start. Ved bestillinger efter 1 december betales hele beløbet straks. Forfald dato fremgår af Regning ordrebekræftelsen.

3.  Afbestilling . Hvis bookinger aflyses og der er mindre end 70 dage til ankomstdagen refunderes 50% af det fulde beløb der er betalt. Hvis bookinger aflyses og der er mindre end 40 dage til ankomst refunderes ingenting.

Aflysning/ændring

Fillerhof kan mod tilbagebetaling af det indbetalte beløb indtil 30 dage før afrejse beslutte aflyse rejsen som følge af pludselige og helt særlige omstændigheder som indtræder efter rejsens bestilling. Pludselige og helt særlige omstændigheder kan være katastrofe, krig, uroligheder, strejker og lignende, samt dersom det lejede af en årsag efter udlejers vurdering anses for uegnet til ophold på bagrund af pludselig opstået skade. o.l.
Er der mindre end 30 dage til afrejse ydes gæsten kompensation således at rejsen og det indbetalte refunderes med et tillæg på + 25% ift lejlighedens pris jfr faktura.
Fillerhof vil i det omfang det er mulig tilbyde at replacere gæsten til samme pris. som er indbetalt. 
 

 • Prisen er baseret på at gæster lejer hele lejligheden - Der kan således ikke opnår rabat hvis man er mindre antal gæster end lejligheden er beregnet på.

ANKOMST & AFREJSE:

 

 • Ankomst : Gæster kan ankomme Lørdage efter kl. 15.00.
 • Afgang : Gæster skal forlade lejlighederne senest Lørdage kl. 10.00.

HVAD SKAL VI HAVE MED :


HÅNDKLÆDER OG VISKESTYKKER.
Gæsterne overtager lejlighederne med opredte senge - med dyner og hovedpuder. Af hygiejniske årsager forestår vi altid opredning af sengetøj som vi lejer. Der skal ALTID være linned på sengetøjet og Top Madras på madrassen.
Til lejligheden udleveres også Håndklæder & Viskestykker- Så det behøver man ikke have med.

KØKKENTING:
Lejlighederne er udstyret med det man burde have behov for. Mikroovn - Kaffe og The maskiner - Alt i service mv.

NØGLER AFHENTES & AFLEVERES

 • Gæster modtager ved ankomst nøgler af vores husforvalter.
 • For gæster til Haus Mathias Flachau , vil nøgler blive udleveret på stedet ved ankomst. Denne kan benyttes til egen lejlighed og til evt. skirum.  Hausmeister i Flachau er Malis Lurtzer.
 • HUSK - Nøgler SKAL altid returneres inden afrejse .

Dersom de ankommer udenfor alm åbningstid Lørdag mellem 8 - 17 skal vi orienteres på + 45 51213050

 

RENGØRING

 • Vor ejendomsadministration sørger for rengøring, som varetages af damer hver lørdag inden gæster kommer og når gæster rejser. Lejligheden modtages med opredte senge - Der er ikke rengøring i ugens løb.
 • Man kan ikke spare slutafregning , rengøring sengetøj og ortstax.- Den er obligatorisk

 

HVIS DER ER BRUG FOR PRAKTISK HJÆLP UNDER OPHOLDET

Hvis der under opholdet opstår forhold, som kræver akut assistance som Sikringer - Brand - Ulykke mv. Kontakt + 45 51213050

Vi formidler kontakt til ejendoms administrator. Vi taler Dansk. Vi ønsker Dem god ferie

 

RENTAL CONDITIONS IN ENGLISH - FILLERHOF 2016

FOR ORDERING:
Customers can online http://www.fillerhof.dk/ find out about current prices and availability. Prices listed in Euro for the apartment per day + cost of cleaning. In winter time let the whole week from Saturday to Saturday.

Customers receive when ordering a guest list in Deutsch or Danish to be completed And returned. There must be reported on.
Contact Name - Address - Passport No Phone & Mail.
Exact names and possible birth dates of all participants.
We will informeyour arrival at the local tourist bureaus and pay  " citytax".

PRACTICAL INFORMATION:
o Customers receive after ordering a written confirmation – We send it . per. mail - along with practical information about the trip. Including all practical if. Stay - cleaning - keys - ski rental - lift pass prices - attractions - etc.

PAYMENT TERMS:

o Within five days after the order paid deposit equivalent to 150 Euro / or 1125 D.kr By payment of deposit confirms tour participant to have read and accepted those of the ordered travel relevant terms and provisions.
o The balance - payable on December 13 before the season starts.

For orders after December 13th are paid the full amount immediately.

The due date shown in calculations order confirmation.
o Failure to comply with payment terms can travel provider sell journey to the second page. Remember when any payment to inform booking number and name.
o There will be forwarded bill afterwards, if the site effects and belongings eg keys missing - or if items are destroyed - except one score for general wear. If keys are lost, paid 750 kroner or 100 Euros, because the whole key system to transcode.
o The bill shows total trip price is calculated using the whole apartment as well as the intended final cleaning.
o All special agreements between Fillerhof and the customer must be confirmed by mail to be valid. Trip price does not include any refound insurance.
o Ordering and payment is mandatory for the registered persons.

o Payment & Cancellation:
1st Within 1 August and then travel by ordering payment of 150 Euro. This amount will not be reimbursed by subsequent cancellations.
2nd The balance - payable on December 1 before the season starts. For orders after December 1th are paid the full amount immediately.

The due date shown in calculations order confirmation.
3rd Then apply. If booking is canceled and there are less than 60 days to arrival day we refunded you 50% of the full amount paid. If booking is canceled and there are less than 40 days prior to arrival we refunded nothing.
o The price is based on customers renting the whole apartment - may not receive a discount if you have fewer guests than the apartment were intended  

Cancellation/change
Fillerhof can return for refund of the amount paid until 30 days before departure decide to cancel the trip due to sudden and exceptional circumstances that occur after the booking . Sudden and very special circumstances can be disaster , war, riots, strikes and the like, and if it rented a cause after the landlord's assessment considered unfit to stay at The background of sudden injury. similar
Is there less than 30 days prior to departure provided the guest compensation so that the journey and the deposit is refundable with an increase of + 25 % from the apartment rate cf invoice .
Fillerhof will to the extent possible offer to replacere the guest for the same price . which is paid up. .

ARRIVAL & DEPARTURE:

o Arrival: Guests may arrive after Saturdays at. 15:00.
o Departure: Guests must leave the flats last Saturdays at. 10:00.

What should we have with:
Towels and tea towels.
Guests will take over the apartments with beds - with duvets and pillows. For hygienic reasons, we are always bed linen which we rent. There must ALWAYS be on bed linen clothes and Top mattress on the mattress.
On occasion also provided Towels & Tea towels-So you do not have to.


KITCHEN STUFF:
The apartments are equipped with what you should need. Microwave - Coffee and The machines - all in service, etc..
KEYS picked up & hand over
o Customers receive the keys upon arrival of our housemanager


For guests of Haus Mathias Flachau, the keys will be issued on the spot by arrival. This can be used to own apartment and for later use. ski room.
o REMEMBER - Keys MUST always be returned before departure.
If they arrive outside normal business hours Saturday between 8-17, we briefed on + 45 51213050

CLEANING
o Our property management provides cleaning, performed by women every Saturday before the guests come and when people travel. The apartment is received with beds - no cleaning of the week.
o You can not save clean - It is mandatory

IF THERE IS USE OF PRACTICAL HELP DURING YOUR STAY
If during a stay as issues which require urgent assistance as Fuses - Fire - Accident, etc.. Contact + 45 51213050
We brings to the property manager. We speak Danish.


Have a nice vacation